วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์การย้ายครูใหม่

          จั่วหัวว่าหลักเกณฑ์การย้ายครูใหม่ เพื่อให้สั้นจริงๆถ้าจะพูดให้เต็ม ต้องเรียกว่า องค์ประกอบและรายละเอียดหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่และจะนำมาใช้ในการพิจารณาย้ายครูผู้สอน ของ สพป.ชบ.๓ สำหรับผู้ที่จะยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สาเหตุที่ต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีหลายๆสาเหตุพอสรุปได้ ดังนี้ครับ
          หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้อยู่ยังไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้ เจตนารมณ์ของการย้ายที่สำคัญอย่างหนึ่งต้องกระทบกับการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่รับย้ายเป็นสำคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ กำหนดให้การย้ายครูต้องตรงกับความต้องการของหน่วยงาน  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ ได้รับความคิดเห็นจากสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชบ.๓ มามากพอสมควร เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าครูที่ย้ายไปสถานศึกษาไม่สามารถตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆได้ บางสถานศึกษามีครูเอกปฐมวัย ๓ คน จากครูทั้งสิ้น ๗ คน บางสถานศึกษามีปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แต่ครูที่ย้ายไปไม่สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้  ปัญหาต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ถูกนำมาหยิบยกพูดคุยกันในที่ประชุม จนได้ข้อสรุปว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายปฏิบัติงานสอน จะต้องกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ จึงเป็นที่มาของหลักเกณฑ์การย้ายครูของ สพป.ชบ.๓ โดยหลักเกณฑ์ได้ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นครั้งแรก แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์มิได้ตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่จบวิชาเอก หรือผู้ที่ไม่มีความถนัดที่จะสอนตามที่สถานศึกษาต้องการออกจึงทำให้ต้องรับย้ายผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานสอนของสถานศึกษาได้ จึงต้องปรับหลักเกณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งและจะมีผลบังคับใช้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายในช่วงระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
          สิ่งที่เปลี่ยนไปของหลักเกณฑ์นี้ สรุปสั้นๆ ได้ดังนี้
          ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายปฏิบัติงานสอน ที่จะย้ายจะต้องมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานศึกษาที่จะรับย้าย ได้แก่ วิชาเอกหรือวิชาโทหรือความถนัดประสบการณ์สอนในวิชานั้นๆหรือเคยผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาการสอนในวิชานั้นๆ ตามที่สถานศึกษารับย้ายต้องการ ถ้าไม่มีตามนี้ถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะย้ายไปสถานศึกษานั้นๆ ทั้งโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
          ๒. ผลการปฏิบัติงานซึ่งเป้นผลงานที่แสดงถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและเป็นที่ยอมรับ หลักเกณฑ์นี้ให้ความสำคัญโดยมีคะแนนในเรื่องผลงานถึง ๑๐ คะแนน แบ่งออกเป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานของครูจนได้รับรางวัลในระดับต่างๆและผลงานที่เกิดจากความสำเร็จของนักเรียนที่คุณครูสอน หลักเกณฑ์นี้ได้กำหนดว่าผลงานที่ได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของหน่วยงานไหนบ้างตามประกาศที่แนบมากับหลักเกณฑ์
          เพื่อนครูที่รักครับ เพื่อนครูท่านใดที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายจะต้องยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นี้ ลองศึกษาหลักเกณฑ์ ให้เข้าใจให้ถ่องแท้นะครับ มีเพื่อนครูหลายท่านสอบถามว่า แล้วมีโรงเรียนใดที่มีตำแหน่งว่างบ้าง ตอนนี้คงไม่มีตำแหน่งว่างครับหรือถึงมีตำแหน่งว่างก็จะใช้พิจารณาจากผู้ที่ยื่นคำร้องครั้งนี้แหละครับ แต่หลังจากนี้คิดว่าอีกไม่นานนัก สพฐ.จะจัดสรรอัตรากำลังมาทดแทนอัตราจากการเกษียณอายุราชการแลเออรี่รีไทม์ ของปี  ๒๕๕๕ มาที่ สำนักงานเขต จากนั้น สำนักงานเขตก็จะจัดสรรอัตรากำลังลงไปยังสถานศึกษาและประกาศโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่าง ให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายได้รับทราบ เมื่อทราบแล้ว ท่านก็สามารถทำบันทึกขอแก้ไขสถานศึกษาที่จะย้ายในคำร้องขอย้ายของท่านได้ โดยทำมาตามลำดับขั้นตอนจากสถานศึกษามาที่ สพป.ชบ.๓
          การย้าย ถือเป็นสิทธิ์ของเพื่อนครูทุกท่านที่จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นธรรมและยุติธรรมทุกคนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ในขณะที่ การย้าย ก็เป็นสิทธิ์ของสถานศึกษาที่จะต้องได้รับบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษานั้นๆ ขอให้คุณครูกับโรงเรียนโชคดีในการย้ายครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น