วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู

        ใกล้ถึงเดือนเมษายนแล้ว เป็นวาระที่ใกล้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2554) ผมสังเกตว่าพวกเรามักจะเรียกการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนว่าเป็นการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งในความรู้สึกของผมแล้ว ผมว่าน่าจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แท้ที่จริงแล้วการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นผลมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของในรอบครึ่งปี เป็นข้อมูลในการนำไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่ใช่เป็นการพิจารณาความดีของลูกน้อง หรือความชอบของผู้บริหาร กระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าใครมีหน้าที่อะไร เริ่มจากอะไร สิ้นสุดอย่างไร มีกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจำทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เพราะเดี๋ยวนี้ ตั้งแต่มีศาลปกครอง คำสั่งหรือมติของหน่วยงานราชการ ที่กระทบกับสิทธิหรือหน้าที่ ของข้าราชการก็ดีหรือประชาชนทั่วไปก็ดี ย่อมได้รับการคุ้มครอง คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิ จึงถือเป็นคำสั่งทางการปกครอง


          การเลื่อนขั้นเงินเดือน เริ่มจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นจึงนำไปสู่การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เราลองมาดูกันนะครับว่า มีกฎหมายหรือระเบียบ แนวปฏิบัติใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
             1.  มติคณะรัฐมนตรี   หนังสือที่   นร. 0205/ว 117   ลงวันที่  23   มิถุนายน  2540   เรื่อง  ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
             2. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ  ..  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  พ.ศ.2544
             3. กฎ ก... ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550
             4.  กฎ  ก.พ.  ว่าด้วยเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ. 2552 
             5.  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างถึงขั้นสูง  หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ  หรือตำแหน่ง  .. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
               6. รวมถึงองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีหลักเกณฑ์  หรือมีมติอนุมัติเป็น หลักการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ 
          มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมนำมาเปิดเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนกับพวกเราคือ
          1. การนำระบบเปิดมาใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี  หนังสือที่ นร. 0205/ว117      ลงวันที่  23 มิถุนายน 2540  เรื่อง  ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งมติในเรื่องดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติมาไม่น้อยกว่า 13 ปีมาแล้ว เชื่อว่าหลายท่านคงยังไม่ทราบ และหลายท่านทราบแล้วและนึกไม่ออกว่าต้องทำอย่างไร หลายท่านทราบดีแต่ไม่เคยปฏิบัติ เรื่องนี้ เป็นมูลเหตุให้นำไปสู่การยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ งั้นลองมาดูว่า มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ทำอย่างไรในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ


              1) ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคล

              2) หัวหน้าส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและดีเด่นในที่เปิดเผยให้

ทราบโดยทั่วกัน   
              3). ให้ผู้ประเมินเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินได้ชี้แจงให้ความเห็นหรือขอคำปรึกษาเกี่ยว

กับการประเมินก่อนมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
              4) หัวหน้าส่วนราชการเวียนหรือปิดประกาศคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการทุกคนด้ทราบ


          2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูในครั้งนี้ อยู่ในช่วงระหว่างการใช้หลักเกณฑ์เก่ากับหลัก

เกณฑ์ใหม่ สพป.ชบ.3 ให้โรงเรียนเตรียมให้พร้อมทั้ง 2 แนวทาง คือการดำเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติ

เดิมกับการที่จะปรับเปลี่ยนใช้ระบบใหม่ ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานที่กล่าวข้างต้นว่าเป็นเหตุ

เป็นผลของการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามหนังสือสั่งการของ สพป.ขบ.3 ให้สถานศึกษาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการเป็น 3 ระดับ ย่อมส่งผลกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ถ้าสถานศึกษาใด ประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูไม่ชัดเจน ขาดอำนาจในการจำแนกผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร

 เช่นประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดจะมีปัญหาทันทีในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในระบบ

ใหม่ ที่เราเรียกเป็นภาษาปากว่าระบบเปอร์เซ็นต์เพราะจะไม่มีโควต้าคุมอีก 


          เปิดมาเป็นประเด็นเพราะอยากให้พวกเราตระหนักและรีบศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ มี

บางคนเคยพูดให้ผมฟังว่าถ้าทุกอย่างทำตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้คงทำงานได้ยาก ผมกลับมองต่างมุม

ครับ ผมคิดว่า ถ้าทำตามหลักเกณฑ์แล้ว เราจะทำงานง่ายขึ้นครับ มีเกราะคอยป้องกันเรา ปัดเป่าปัญหา

ให้ได้ถ้าจะเสียก็คงจะมีเสียอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับที่มัน...ม่ายหล้ายหลั่งจาย อิอิอิ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น