วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

การจัดสรรอัตรากำลัง สพป.ชบ.3

          สพฐ. ได้จัดสรรอัตรากำลัง ให้กับ สพป.และ สพม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดสรรอัตรากำลัง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
          1. จัดสรรอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืนจากการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2554 โดย สพป.ชบ.3 ได้รับจัดสรร จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็น
          - ข้าราชการครูผู้สอน                  จำนวน  39 อัตรา
          - ศึกษานิเทศก์                            จำนวน    1 อัตรา
          การจัดสรรอัตรากำลังตามข้อนี้  สพป.ชบ.3 จะต้องกันอัตราร้อยละ 25 ไว้ดำเนินการตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 ใจความหนังสือฉบับนี้สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ต้องกันไว้ให้เพื่อคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษจาก กลุ่ม พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ที่ใช้งบประมาณ หรือเงินรายได้สถานศึกษา ที่ติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี คิดแล้วก็เป็นจำนวน 10 อัตรา
ส่วนที่เหลือ 29 อัตรา ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้รับย้ายครึ่งหนี่งและเปิดสอบบรรจุครึ่งหนี่ง ก็ประมาณ 14/15 อัตรา
          ทั้ง 40 อัตราตามนี้ จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้าราชการครู ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป
          2. จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2552  สพป.ชบ.3 ได้รับจัดสรรอัตราข้าราชการครูรวม 40 อัตรา จำแนกได้ ดังนี้
              2.1 ใช้รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ใช้ไปแล้ว)                                     จำนวน    2 อัตรา
              2.3 อัตราครูผู้สอน                                                                                จำนวน  15 อัตรา
              2.3 อัตราที่เกลี่ยจาก สพท. อื่น                                                             จำนวน  23 อัตรา
                                                        รวมทั้งสิ้น                                                    จำนวน  40 อัตรา

          ในจำนวนนี้  ข้อ 2.1 ได้ใช้ไปแล้ว 2 อัตรา และ สพฐ.ได้กำหนดให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล ได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมอีก 4 อัตรา  ทำให้อัตรากำลังที่จะจัดสรรลงไปโรงเรียนต่างๆ 34 อัตรา

          จากอัตราที่ สพฐ.จัดสรรให้ตามข้อ 2 จำนวน 40 อัตรา ก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1 คือ ต้องกันอัตราไว้ร้อยละ 25 เพื่อตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 เพื่อคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษจาก กลุ่ม พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ที่ใช้งบประมาณ หรือเงินรายได้สถานศึกษา ที่ติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี คิดแล้วก็เป็นจำนวน 10 อัตรา
ส่วนที่เหลือ 24 อัตราก็จะถูกแบ่งออกเป็น 12/12 ในการรับย้ายและเปิดสอบบรรจุ

          จากข้อมูลข้างต้นนำมาแสดงเป็นตารางพอสังเขปได้ ดังนี้


          เพื่อนครูและเพื่อนผู้บริหารที่รักทุกท่านครับ ขณะนี้ สพป.ชบ.3 กำลังดำเนินการจัดสรรอัตรากำลังอยู่ครับ โดยจะจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดมา วันนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจัดสรรอัตรากำลัง แต่ต้องให้ อ.ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบจึงจะประกาศให้ทราบกัน หลังจากนั้นกระบวนการย้ายครูผู้สอน การสอบบรรจุครู และการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ ของสพป.ชบ.3 ก็จะได้เริ่มขึ้น
          เราจะได้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลนี้ คำตอบก็คือ อยู่ที่ว่าเป็นใคร ถ้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หลังจากนี้ สพป.ชบ.3 จะแจ้งผลการจัดสรรอัตรากำลัง ท่านก็สามารถวางแผนอัตรากำลังของโรงเรียนท่านได้พร้อมทันรับเปิดภาคเรียน ถ้าเป็นครูผู้สอน หลังจากนี้ สพป.ชบ.3 ก็จะแจ้งโรงเรียนที่มีอัตราว่าง ท่านที่ยื่นคำร้องขอย้ายก็สามารถขอปรับโรงเรียนที่เขียนไปลงได้ตรงตามโรงเรียนที่มีอัตราว่าง ท่านที่เป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างที่โรงเรียนใช้เงินรายได้สถานศึกษาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็เตรียมตัววางแผนในการสอบ รู้แล้วว่าอย่างน้อยก็ 20 อัตราที่จะใช้บรรจุ ฯลฯ
          ข้อมูลข่าวสารที่รับรู้ได้ในระยะเวลาเท่ากัน จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดโอกาสและความเป็นธรรมกับทุกคน และนี่คืออีกเจตนาสรมณ์หนึ่งของ อ.ก.ค.ศ.ในชุดนี้และเป็นความตั้งใจของ สพป.ชบ.3ที่จะให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆนะครับ

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น